CONGRUERENDE VOEGWOORDEN

Ik heb hier mijn onderzoek naar congruerende voegwoorden bij elkaar gezet. Het is daarom zo’n een fascinerend verschijnsel, omdat vrijwel alle aspecten van de taalkunde eraan te pas komen: morfologie, fonologie (inclusief fonetische processen die normaliter niet betekenis-onderscheidend zijn), syntaxis en semantiek.
Kortom ....
zowat alles wat iedere gewone taalgebruiker in zijn mars of in zijn hoofd heeft.

Die speciale voegwoorden worden soms gebruikt aan het begin van bijzinnen; ze hebben dan een werkwoordsuitgang die normaliter natuurlijk alleen bij werkwoorden voorkomt.

Datteme/we toffe jongens zijn dat willen we weten
(dat+e+me/we)(we wet
e(n))

Ik willen nie weten
ank ziek zijn
(a+n+ik) (ik gaa
n)

Het onderzoek is belangrijk want (Barbiers&Goeman, to appear):
“…these phenomena are relevant for theoretical issues
that have been central in the syntactic research of the past fifty years, such as the issue of the fine structure of the left periphery, i.e. the number, type and order of syntactic positions that are cross-linguistically available in the beginning of a clause.” (Barbiers&Goeman, to appear). (markering van mij)

De publicaties stammen uit de periode 1978-1997. In de jaren negentig is er een aantal lezingen gebundeld over dit onderwerp (Hoekstra en Smits), nadat Haegeman (1992) in haar boek over Westvlaamse Syntaxis, en Zwart (1993) in zijn dissertatie er uitgebreid theoretisch aandacht aan hadden besteed.

Vervolgens zijn er twee belangrijke dissertaties over verschenen, een van Van Koppen in een generatief theoretisch kader, en een van De Vogelaer in een cognitief-typologisch kader; beiden baseren zich geheel of gedeeltelijk op de SAND-data base. Het eerste deel van de hieruit voortgekomen atlas bevat drie relevante hoofdstukken met uitgebreid commentaar: over complementiser agreement, over subject pronouns -inclusief enclitica- en over enclitica na
ja/nee. Er zijn bovendien een groot aantal artikelen verschenen, waarvan ik speciaal nog Postma (2006) en De Vogelaer, Devos&Van de Auwera (2006) noem.

En dan zijn de vele andere bijdragen, van buiten het Nederlandse taalgebied werkende taalkundigen, nog niet eens genoemd.


De artikelen staan op de volgende webpagina, en grotendeels in volgorde van ontstaan. Na iedere samenvatting van de inhoud is er een link om ze eventueel te downloaden.


Barbiers, Sjef & Ton Goeman. (to appear). Chapter 34: Research results from on-line dialect databases and dynamic dialect maps. Taeldeman&Hinskens (eds.). Berlin: De Gruyter-Mouton

De Vogelaar, Gunther, Magda Devos & Johan van der Auwera. 2006. Voegwoordvervoeging: Morfologisch of Syntactisch verschijnsel. Taal en Tongval Themanummer 19, 212-230.
De Vogelaer, Gunther. 2008. De Nederlandse en Friese subjectsmarkeerders: geografie, typologie en diachronie. Gent: Kon. Acad. voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
MAND II=Goeman, Ton, Marc van Oostendorp, Pieter van Reenen, Oele Koornwinder, Boudewijn van den Berg & Anke van Reenen. 2008. Morphological Atlas of the Dutch Dialects, Volume II. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Haegeman, Liliane. 1992. Theory and Description in Generative Grammar. A Case Study in West Flemish. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.

Haegeman, Liliane & Marjo van Koppen. 2012. Complementizer Agreement and the Relation between C0 and T0. Linguistic Inquiry 43/3, 441-454.

Hoekstra, Erik & Caroline Smits (eds.). 1997. Vervoegde voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994. Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.
Koppen, Marjo van, 2005.
One Probe-Two Goals: Aspects of agreement in Dutch dialects. Diss. Universiteit Leiden. Utrecht: LOT dissertations 105.

Postma, Gertjan. 2006. Uitwendige syntaxis van voegwoordvervoeging en werkwoordelijke inversievormen. Taal en Tongval Themanummer 19, 135-152.
SAND= Barbiers, Sjef, Hans Bennis, Gunther de Vogelaer, Magda Devos & Margreet van der Ham. 2005.
Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. Volume I. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Zwart, Jan-Wouter. 1993.
Dutch Syntax: A Minimalist Approach. Dissertation Groningen University.