Yade's word-inital SCH- in Dutch

Dutch version

In het voorjaar van 2015 kon ik mijn website tijdelijk zelf niet bereiken en daarom verscheen een versie van dit blog via Marc van Oostendorp op Neder-L. De moeder vanYade maakte een filmpje van haar uitspraak terwijl ze aan het tekenen was. Ik plaats het hier nogmaals met wat toevoegingen.

Yade’s SROOL
video

Het is natuurlijk vreemd in het Nederlands al die woorden die met beginnen. Oorspronkelijk begonnen die met , zoals nu nog gebruikelijk is in oostelijke dialecten, Noord-Holland, rond Kortrijk en ten zuiden van Aalst en Sint-Truiden. SK, dat ligt makkelijk in de uitspraak. SJ, zoals de Engelsen en Duitsers en de Limburgers doen is ook makkelijk. Maar SCH…!
We kunnen in de
Fonologische Atlas van de Nederlandse dialecten, deel IV kijken naar de kaart 9 schip en 10 school (FAND, IV). Het commentaar bij die kaarten geeft aan dat verandering van [sk] naar [sx] weliswaar één articulatie-eigenschap verliest ([k] past zich aan bij [s] door [-continuant] te worden, maar die combinatie van twee continuanten bestaat alleen maar in dit cluster, en in geen enkel ander van de vele clusters die het Nederlands heeft: op zichzelf mag het cluster eenvoudiger lijken, maar qua positie in het totale klanksysteem is het onnatuurlijk, een buitenbeentje; onze zustertalen hebben dat vreemde cluster dan ook niet.

Mijn kleindochter is nu bijna 5 jaar en ze zit in de eerste groep op een basisschool, ergens in Amsterdam. Ze heeft een eigenaardige uitspraak van de consonantcluster aan het woordbegin, die ze consequent toepast. Haar broertje doet dat niet. Ze heeft het ook niet van haar vader en moeder, en ik kan me niet herinneren dat haar moeder ooit zo praatte op de leeftijd die nu de hare is. Deze combinatie komt in geen enkel van de Nderelandse dialecten voor. Het duurde even voordat ik in de gaten had dat het iets anders was dan een uitspraakprobleempje in de kindertaalontwikkeling.
Haar realisatie is onafhankelijk van de volgende klinker, dus
schiet, schip, schep, scheef, schaap, schap, schop, school, schoen, schuiven, schuur beginnen bij haar allemaal met [ s r ].
Yade is nog niet toe aan het schrijven van de meeste lettercombinaties, al is ze wel begonnen met die van de lange klinkers, dus ze heeft zich de orthografie van woorden met consonantclusters als in
school nog niet eigen gemaakt. Met haar gehoor is niets mis, met haar tong ook niet; ze heeft geen enkele moeite met de uitspraak van : / ɣ / en / χ, ʁ /.
Wat ze doet ligt op een hoger niveau en heeft te maken met wat haar perceptie is van het / s χ /-cluster. En die heeft te maken met haar /r/ en hoe die in haar regio wordt gerealiseerd. Ze heeft natuurlijk een lichte ‘Gooise’ /
ɻ / na een vocaal, gezien waar ze woont, maar ze heeft ook de geschraapte, meer stemloze achter-r / χ / van de regio. Daardoor zegt ze aan het woordbegin: / χ /egen ‘regen’, / χ /aden ‘raden, / χ /at ‘rad’, / χ /oot ‘rood’ en dergelijke.
Ze interpreteert de stemloze [ χ ] in /sx/ dus als een geschraapte achter-/r/ en omdat de /s/ alveolair is (voor, tegen het harde verhemelte) wordt ook de / r / daar gerealiseerd als [ r ]. Het begin van die / r / is stemloos, maar vlak voor de klinker krijgt die al wat stem. Je zou hem dus ook als [ ̥rr ] kunnen typeren. Hypercorrectie komt een enkele keer voor, maar dat heb ik alleen gehoord als ze aan het kleuren is: “
ik moet de /s r o d ə/ stift hebben”. In dit woord, en in de positie voor een achterklinker realiseert ze de cluster ook als [ s ɽ ] met lichte retroflexie op de /r/.

Marc van Oostendorp wees me erop dat ze zo een gat vult in het nederlandse taalsysteem. In onze taal komen aan het woordbegin wel clusters van / s / met liquida voor, maar alleen met een / l / :
sliep, sleep, slaan, slap, sloop, slop, sloep, sluw, sluit, slijp. Het cluster van / s / en / r / lijkt in het Nederlands aan het woordbegin te ontbreken, maar dat is niet zo in de úítspraak van veel mensen die het woordbegin van woorden als schriel, schreef, schraal, schrap, schrob, schrijf realiseren als [s r ].
Yade’s heranalyse / s r / van / s x / vult op een andere manier het gat ook op. Ik ben benieuwd hoe ze haar systeem gaat loslaten.

English Version

Spring 2015 I could not upload to my website, and thus Marc van Oostendorp placed this blog on the Dutch Linguistics website Neder-L. Yade busy at drawing, her mother recorded a short movie. I post it here anew with some additions.

Yade’s SROOL
movie

It is a strange fact, all those words in Dutch that begin with -. Some dialects of Dutch, and our sister languages let not begin any word in that way. Originally those words began with [sk], as is usual in our eastern dialects, in North-Holland, around Kortrijk and out of Aalst and Sint-Truiden. SK is easy to pronounce. SJ, as is the way to do like English, Germans and Limburgers, is easy too. But for SCH…!
When we look up map 9
schip, and map 10 school of the Fonologische Atlas van de Nederlandse dialecten, vol. IV we see the realisations in Dutch dialects. The commentary to those maps indicates that the change from [sk] to [sx] results in the loss of only one articulation feature ([k] assimilates to [s] by becoming [-continuant]), but the combination of those two continuants exists only in this particular cluster, and is not occurring in any of the many clusters that exist in Dutch; in itself, the [sx] may thus seem simpler than [sk], but its position in the whole of the sound system of Dutch is unnatural, an outsider. Our sister languages do not have it.

My granddaughter, now nearly 5 years old, is at elementary school, first group, somewhere in Amsterdam. She pronounces always the word initial consonant cluster in a rather peculiar way. Her brother, who you may hear in the background, never did so. She can’t have it from her parents, and I don’t remember that her mother did ever speak in that way when she had that age. This combination is non-existent in Dutch dialects (see FAND IV, 9-10). It took some time to sink in that it was something more than a mere small pronunciation problem during child language development.
Her realisation is not conditioned by the character of the following vowel, and so
schiet, schip, schep, scheef, schaap, schap, schop, school, schoen, schuiven, schuur (‘shoot, ship, scoop, oblique, sheep, shelf, kick, school, shoe, shove, shed’) all begin in her pronunciation with [ s r ].
Yade has not yet reached the stage of writing character clusters, although she began to write those of the long vowels, thus she doesn’t know the orthography of words with consonant clusters as in school. Hearing is excellent, no problems as regards her tongue; she does not have any problems with the pronunciation of : / ɣ / en / χ, ʁ /.
The thing she does is at a higher level and is a function of her perception of the / s χ /-cluster. It is related wit her m/r/ and how that one is realised in her region. Of course, given where she lives, she has a light ‘Gooise’ /
ɻ / after a vowel, but she utilises also the raspy variant, the voiceless backed-r / χ / of the region. And so she says word initially: / χ /egen ‘rain’, / χ /aden ‘guess, / χ /at ‘wheel’, / χ /oot ‘red’ and so on.
Consequently, she constructs the voiceless [ χ ] in /sx/ as a rasped back-/r/ , and the /s/ being alveolar front, against the hard palate), also / r / is realised as [ r ] at that place of articulation. The beginning of that / r / is voiceless, but before the passage into the vowel it gets some voice already. One might transcribe [ ̥rr ]. Hypercorrection occurs two or three times, but I heard it her saying only when busy colouring: “
ik moet de /s r o d ə/ stift hebben” (‘I must have the red felt-tip’). She realises this cluster in this word, and also in the position before a back vowel as [ s ɽ ] with slight retroflexion on /r/.

Marc van Oostendorp pointed out to me that she is filling a lacuna in the linguistic system of Dutch in this way. Dutch does have clusters van / s / plus liquida at the beginning of words, but restricted to this with / l / :
sliep, sleep, slaan, slap, sloop, slop, sloep, sluw, sluit, slijp (‘slept, drag, demolition, dead end, sloop, sly, close, whet’). I looks like the cluster / s / plus / r / does not exist in Dutch word initially, but that is not the case in the pronunciation of the many people who the beginning of words like schriel, schreef, schraal, schrap, schrob, schrijf (‘skinny, wrote, arid, braced, scrub, write’) realise as [s r ].
Yade’s reanalisys / s r / of / s x / is filling the lacuna in another way too. I wonder how she will drop this system.

Journal of Linguistic Geography

A new international journal has appeared recently with Cambridge Universtity Press. Its scope is as announced by the title: linguistic variation research and its geographical implications. The editors are William Labov & Dennis R. Preston.

Volume 1, Issue 01 June 2013 has been published online 29 August 2013.

The journal extists only in digital form. That will make the journal flexible with respect to searcheability, color illustrations, links and additional material.


DOI: 10.1017/jlg.2013.6

Language & Space: Dutch

November 2013 will appear a new Handbook of Dutch Variation Linguistics in the prestigious series
Handbücher zur Sprach- und Kommunicationswissenschaft of De Gruyter Mouton (Berlin)
XXII & 938 pp.

It contains state-of-the-art articles on nearly all aspects of linguistic variation in Dutch non-standard usage, including variants/languages outside of Europe and the two sign language variants; from Dutch, Flemish, South-African linguists who are active in the field.

Subseries:
Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation
ed. Jürgen Erich Schmidt (HSK 30.3)

Language and Space
An International Handbook of
Linguistic Variation

Volume 3: Dutch Edited by
Frans Hinskens Johan Taeldeman

De Gruyter Mouton

ISBN 978-3-11-018005-3
e-ISBN 978-3-11-026133-2
ISSN 1861-5090
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de.
2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
www.degruyter.com


Content1Content2Content3

Publisher’ s description:
This handbook aims at a state-of-the-art overview of earlier and recent research into older, newer and emerging non-standard varieties of Dutch. The discussion concerns theoretical embedding, potential interdisciplinary connections and the methodology of the studies at issue. It presents general concepts and approaches in the relatively broad domain of Dutch variation linguistics and the main actual developments in different varieties of Dutch.

In the higher mountains

July 2008, totally unsuspected, I got an aortic dissection type A (from the bicusp (abnormal) aortic valve to the bifurcation of the aorta). The survival rate is rather low, but I was very lucky in reaching the hospital in time. I’ m happy to live now with an artificial valve.
After two months in the hospital (Medical Centre Free University Amsterdam) they asked me at the intake for rehabilitation what my objectives were. I said bluntly that I wanted to do hikes in the higher mountains again. The reaction was: “could be possible”, an answer I did not expect.
I trained hard, but during the first years I had some circulatory problems in my legs, but there was always progression, albeit slowly.

This year, 5 years after the incident, I felt strong enough to try and realize the original objective. Off my wife and I went on holidays to Chamonix in order to walk in the Mont Blanc region. And walking we did. From single day tours, to hikes of four days from hut to hut; between 1000 and 3000 m. The weather was beautiful, not too hot. Walking was somewhat slower than in the past, but hey, we are not so young anymore; I guess that an hours walk takes us now an extra quarter of an hour. Because one hut was full we even had one day of 11 hours of walking, 500 m up, 1200 m down.
For the two of us these were terrific days.

Vallorcine-Col de Balme - Croix de Fer - l’Arolette-Tête de Balme - under Aguillette de Posettes - Col des Montets

Brévent - Col du Brévent-Refuge Moëde d’Anterne; higher route to Col de Salenton - Refuge Pierre à Bérard (complet) - Le Buet; Lac Blanc - La Flégère; La Floria - Chamonix.

Courmayeur - Rifugio La Maison Vieille; by L’arp Vieille-Rifugio Elena Soldini; Peuterey - Courmayeur.

Photo1(5)Photo1(3)Photo1(2)Photo1(1)

De Saussure

The other De Saussure

The linguist De Saussure is outside linguistics nonfamous. His 18th century family member is in Chamonix, as elsewhere much more famous than the linguist. Horace Bénédict  de Saussure was the leader of the 3rd party to reach Mont Blanc's summit and did several experiments on the top (4807). He opened an itinerary that remained a classical one for years, the "voie Saussure". His name lives on in the Aiguille de Saussure" between Mont Blanc and Mont Blanc du Tacul. He was a natural scientist and was already somewhat guilty of “sloppy science”; from the voluminous volumes with the report on his climbing and descent of the Mont Blanc "Voyages dans les Alpes" he discarded the original colored etchings showing him with embonpoint in a grand bourgeois red coat, going up holding a the rod, held horizontally by two guides. And going down on his buttocks, withheld by a rope from the same guides. The published versions show him very svelte, and going down on his feet. 18th century data massage.

SaussurePhotoPhoto1(4)