CO-EDITOR

2006
Goeman, A.C.M. & M. Rem & J. Taeldeman. (2006)
Taal en tongval [Themanummer Corpuslinguïstiek] 58 (1).

1987
A. Goeman, G. De Schutter & J. Taeldeman. (1987)
Taal en Tongval. Themanummer 1 Morfologie.

Speciale aflevering van Taal en Tongval 2006 bij pensionering met bibliografie
Het Morfologische Landschap van het Nederlands; Taal en Tongval [Themanummer 19; with abstracts in English at the end] edited by L. Cornips, M. van Oostendorp & G. De Schutter;
[Nineteen years after Taal en Tongval (1987)/Themanummer 1 Morphology :
The Morphological Landscape of Dutch, the difficulties and the possibilities of the ‘central’ place of morphology; Articles by: Marc van Oostendorp&Leonie Cornips, Sjef Barbiers&Marjo van Koppen, Jan Don&Marian Erkelens, Ben Hermans, Frans Hinskens with Leendert Brouwer, Jarich Hoekstra, Anke Jongkind&Pieter van Reenen, Gertjan Postma, Ariane van Santen&Nicoline van der Sijs, Georges de Schutter, Jose Tummers-Dirk Speelman&Dirk Geeraerts, Gunther de Vogelaer-Magda Devos&Johan van der Auwera, Sera de Vriendt, Chris Dewulf&Johan Taeldeman; with a bibliography of A.(C.M.) Ton Goeman by Leendert Brouwer].G.E. Booij, A.C.M. Goeman & P. Th. Van Reenen. (1986)
Jaarboek Corpusgebaseerde Woordanalyse 1986 (VWF-programma LETT 83/7). Amsterdam: Vakgroep Taalkunde Vrije Universiteit.

1986
G.E. Booij, A.C.M. Goeman & P. Th. Van Reenen. (1986)
Jaarboek Corpusgebaseerde Woordanalyse 1985 (VWF-programma LETT 83/7). Amsterdam: Vakgroep Taalkunde Vrije Universiteit.


ARTIKELEN


2013
Sjef Barbiers & Ton Goeman (2013) Chapter 34: Research results from on-line dialect databases and dynamic dialect maps. in: Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.) Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, 646-664.
[
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science/Manuels de linguistique et des sciences de communication. Subseries: Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation; Jürgen Erich Schmidt (ed.). Band 30.3].
[survey article]

2013
Frans Hinskens & Ton Goeman (2013) Veertig jaar synchroon onderzoek van taalvariatie en taalverandering in het Nederlandse taalgebied. In: Theo Janssen & Ton van Strien [red.] Neerlandistiek in Beeld. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU/Münster: Nodus Publikationen, 231-240.
[
Taalvariatie, dialectcontact, taalcontact, sociolinguïstiek, corpora, etnolecten, tussenvariëteiten]
[survey article; forty years of synchronic research into linguistic variation and linguistic change in the Dutch language area]


2010
Ton Goeman (2010)
Religieuze denominatie en het onzegbare: counter blocking.
In: Johan de Caluwe & Jacques Van Keymeulen [red.]
Voor Magda; Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent.
Academia Press, Gent, 255-265.
[on a linguistic taboo]

2009
Ton Goeman & Willy Jongenburger (2009a)
Dimensions and determinants of dialect use in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century.
International Journal of the sociology of Language 196/197 [Dialect Death in Europe? David Britain, Reinhild Vandekerckhove & Willy Jongenburger (Issue eds.)], 31-72.
[prepubl. versie;
published version here]
[determinants of dialect use; attitudes and social factors]

Goeman, Ton (2009b)
The landscape of Dutch past participle suffixes: Eastern and other dialects.
In: Alexandra N. Lenz, Charlotte Gooskens & Siemon Reker (red.)
Low Saxon Dialects across Borders - Niedersächsische Dialekte über Grenzen hinweg [ZDL-Beihefte 138]. Franz Steiner Verlag, 217-244.
[on the affixes to past participles in Eastern and other Dutch dialects]

2007
Goeman, A.C.M. (2007)
De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); zero en bewaard gebleven morfologische informatie.
Taal en Tongval Themanummer 18 (2006). Drie Nieuwe Dialectatlassen van de Nederlandse dialecten [S. Barbiers & J. Taeldeman (red).], 66-92.
[on encoding by zero of morphological information]

2006
Ton Goeman, Boudewijn van den Berg, Piet van Reenen & Arjen Versloot (2006a) Dynamic Dialectology in the 21th Century.
Agris Timuska (ed.)
The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisiona Dialects. Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Riga, July 28-August 2, 2003. Riga: Latvian Language Institute-University of Latvia. http://depot.knaw.nl/8634

Margit Rem,Ton Goeman & Johan Taeldeman (2006b) Introductie Taalvariatie op basis van Corpuslinguïstiek,
Taal en Tongval 58, 1.

Ton Goeman & Evert Wattel (2006c)
Transcriptie en diffusie. Het “ware” beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten,
Taal en Tongval 58, 84-102.
[on the diphthongization perception of /î/ by transcribers]

2005
Goeman, T. & B.L. van den Berg. (2005a) De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas. In:
Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut (7), 10. http://www.meertens.knaw.nl/meertensnet/file/edwinb/20051025/Respons7.2005.pdf. Full text: http://depot.knaw.nl/8881
[on MAND volume I]

Goeman, T. (2005b) Het jaar 2005 kan met recht "Jaar van de Taalatlas" genoemd worden. In:
Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten: 19 (2), 4.

Goeman, T. (2005c) Methodologische vernieuwing in het werk van de dialectoloog G.G. Kloeke. In:
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde: 121, 249-263. Full text: http://depot.knaw.nl/9633

Goeman, A.C.M. (2005d) Het Goeman-Taeldeman Project en de ALE: hoe lang?. In: Hout, R. van & J. Swanenburg (ed.).
Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen ter gelegenheid van zijn afscheid van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Meertens Instituut op 1 april 2005. Nijmegen : Afdeling Taalwetenschap
Radboud Universiteit Nijmegen, 2005, pp. 61-63.
[on length differences of recordings for the GTRProject]

2004
Goeman, T. (2004)
Morfologische umlaut in werkwoorden: Umlaut bezien vanuit het Noordoosten. In: Caluwe, J. de & G. de Schutter & M. Devos (ed.). Taeldeman. Man van de Taal, Schatbewaarder van de Taal. Gent : Academia Press & Vakgroep Nederlandse Taalkunde Universiteit Gent, 2004, pp. 455-471.
[on umlaut in 3rd sing. verbal forms]

2003
Goeman, A.C.M. (2003)
Morfologische condities op n-behoud en n-deletie in het Nederlands. In: Taal en tongval. Themanummer (14: De variabiliteit van de -(e)n in het Nederlands.), 36. [on the relative impact of morphological and phonological conditions on word-final n-deletion]

2002
Goeman, T. (2002)
Perception of Dialect Distance: Standard and Dialect in Relation to New Data on Dutch Varieties. In: Long, D. & D. . Preston (ed.). Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 2. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publ. Company, 2002, pp. 15-. Full text: http://depot.knaw.nl/9665
[on subjective dialectology]

2001
Goeman, T. & H. van de Velde. (2001) Co-occurrence constraints on /r/ and /g/ in Dutch dialects. In:
Études & travaux: 2001 (4), 91-111.

2000
Goeman, T. (2000a)
Bij het afscheid van prof. dr. Robert Rentenaar van het Meertens Instituut. In: Naamkunde: 32, 1-5.

Goeman, T. (2000b) Van Grammofoon naar cd-rom. De digitalisering van bandopnamen. [met Frank van der Maden: Presentaties av-archivering in Zeeuwse shuttle]. In:
Archievenblad: 104 / 9, 17-21. Full text: http://depot.knaw.nl/9054
[on digitalization of sound recordings]

Goeman, T. (2000c)
Naast NORMS ook MYSFS in het veranderende dialectlandschap en het regiolect. In: Bennis, H. & H. Ryckeboer & J. Stroop (ed.). Taal en tongval [De Toekomst van de Variatielinguïstiek. Bundel artikelen aangeboden aan Jo Daan bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag]. Amsterdam : MI, 2000, pp. 87-100.

Goeman, T. (2000d)
Niet-constante woordvormen bij de meervoudsvorming in de Nederlandse dialecten. In: Gillis, S. & J. Nuyts & J. Taeldeman (ed.). Met taal om de tuin geleid. Een bundel opstellen voor Georges de Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emeritaat. Antwerpen : [s.n.], 2000, pp. 171-185. [on nominal plural stem formations]
Krt1DSchut

Goeman, T. (2000e) Structurele aspecten van de morfologie van voegwoordvervoeging: mogelijkheden en beperkingen, morfologisch gewicht en MCGG. In: deTier, V. & M. Devos & J. van Keymeulen (ed.). Nochtans was scherp van zin. Huldealbum Hugo Ryckeboer. Een bundel artikelen aangeboden aan Hugo Ryckeboer voor zijn 65e verjaardag. Gent-Deinze : Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit Gent-Van Daele, 2000, pp. 269-294.
[on Comp-Agreement]

1999
Goeman, A.C.M. (1999a) ’s-Gravenhage. Het Haags en zijn standaarden. In: Kruijsen, J. & N. van der Sijs (ed.).
Honderd Jaar Stadstaal. Amsterdam/Antwerpen : Uitgeverij Contact, 1999, pp. 121-135.
[on the city dialect of Den Haag (The Hague)]

Goeman, A.C.M. (1999b) Dialects and the Subjective Judgments of Speakers. Remarks on Controversial Methods. In: Preston, D. . (ed.).
Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 1. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 1999, pp. 135-144.

Goeman, T. (1999c)
Subjectief ervaren afstand tussen dialecten en objectief taalgedrag. In: Hermans, B., M. van Oostendorp & H. Scholtmeijer (ed.). Taal en Tongval [Weijnen nummer]. [S.l.] : [s.n.], 1999, pp. 131-153.
[on subjective dialectology]

Goeman, T. (1999d) (Boekbespreking) Ann Marynissen: De flexie van het substantief in het 13e-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie (Leuven 1996). In
Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 122, 160-164.

1998
Goeman, A.C.M. (1998)
Delven naar de zachte g. De grafie versus in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil. In: Blok, D.P. (ed.). Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Amsterdam : Meertens Instituut, 1998, pp. 211-222.
[on /g/ in 13th century Middle Dutch dialects]

1997
Ton Goeman (1997a): De zeldzaamheid van Comp-agreement in taaltypologisch en historisch opzicht. Voorkomen buiten de Germania en datering van voegwoorcongruentie-vormen in het Nederlands. In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997):
Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 87-111.
[on Comp-Agreement]

Ton Goeman (1997b): Historiografie van het onderzoek naar voegwoordvervoeging: een bibliografisch overzicht (1821-1996). In: Hoekstra, E. en C. Smits (red.)(1997):
Vervoegde Voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994 [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 9], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 112-145.
[on Comp-Agreement]

1996
A. Goeman & J. Taeldeman (1996): Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten. In:
Taal en Tongval 48, 38-59).
[on the characteristics of the GTRProject]

1995
Ton Goeman (1995a):
Een exponentieel model met niveaux in de Lexicale Fonologie is voor t-deletie in de Nederlandse dialecten niet van toepassing, in Tabu [Taalkundig Bulletin] 25, 142-147.

Ton Goeman (1995b):
Over /g/, (Middel) Nederlands en Oudfrans, in: Cajot, J. L. Cremer en H. Niebaum (ed.) (1995): Lingua Theodisca. Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft. Jan Goossens zum 65. Geburtstag [Niederlande Studien 16/1-2], Münster/Hamburg: Lit, 395-404.
[the history of /g/ in Dutch dialects]

Ton Goeman (1995c): ‘Zipf’. In:
NRC-Handelsblad, 23 november 1995 Wetenschapsbijlage 2, kol. 6-7.

Ton Goeman (1995d) Hoe zit dat nou met Rakers’ deel 3? Aanvulling op boekbespreking van Arnold Rakers. Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim (enz.) (Taal en Tongval 46, 1, p. 80-89). In
Taal en Tongval 447, 1, p. 88-91.

1994
Goeman, A. (1994a):
Geen Great Vowel Shift in de Nederlandse dialecten, in: G.E. Booij, G. en J. van Marle (red.) (1994): Dialectfonologie [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut 6], Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut, 20-59.
[on the non-existence of a GVS in Dutch dialects]

Goeman, A. (1994b) (boekbespreking) Arnold Rakers: Mundartatlas der alten Grafschaft Bentheim. Hrsg., bearb. und auf der Basis des Rakersschen Forschungsansatzes kommentiert von Hendrik Entjes und Hermann Niebaum (Sögel 1993). In
Taal en Tongval 46, 1, p. 80-89.

1993
Goeman, A. (1993a): Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden in:
Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-170.

Goeman, A., P. van Reenen and E. Wattel (1993b): The diphthongization of Westgermanic î and its relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects, a Quantitative Approach, in: Viereck, W. (red.) (1993):
Verhandlungen des Internationalen Dialektologen-kongresses/Proc. Intern. Congr. of Dialectologists/Communications du Congr. International de Dialectologie Bamberg, 29.7.-4.8.1990, Bd. 2: Historische Dialektologie und Sprachwandel, Sprachatlanten und Wörterbücher [Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beihefte 75], Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 77-97.
[on the diphthongization of î over the dialect lexicon]

1992
Goeman, A. (1992a): De Presensvervoeging in de dialecten van Nederland; ja-nee versus gradueel,
Taal en Tongval 44, 97-139.
[my first article on the present tense paradigm in Dutch dialects]

Goeman, A. (1992b): Voorbeelden van Paardekooper z’n vaste aansluiting: werkwoordsuffigering in enclise bij monosyllabische werkwoorden 2e p. enk., in: Bennis, H. en J. de Vries (red.):
De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel artikelen voor P. C. Paardekooper, Dordrecht, Foris, 95-106.

1990
Goeman, A., P. van Reenen en E. Wattel (1990):
The diphthongization of Westgermanic i and its Relation to Westgermanic û in Modern Dutch Dialects. Vrije Universiteit Working Papers in Linguistics nr. 37.

1989
Goeman, A. (1989): Dialectes et jugements subjectifs des locuteurs. Quelques remarques de méthode à propos d’une controverse, in:
Espaces romanes. Etudes de dialectologie et de sociolinguistique offertes à Gaston Tuaillon, Vol. II, Grenoble, 532-544.
[on subjective dialectology]

1988
Goeman, A. (1988a): Irregular verbal forms: zero morph, suppletion or paradigm-internal constraint, in: Dressler, W. e.a. (eds.):
Discussion Papers for the Sixth International Phonology Meeting and the Third International Morphology Meeting Krems, Austria, Vol. 2: Interface, Wiener Lnguistische Gazette, Supplement Beiheft 7, 13-16.

Goeman, A. (1988b): Les modèles spatiaux et temporels dans la dialectologie. Comment séparer les tendances régionales et générales des fluctuations systématiques au niveau local, in: Reenen, P. van et K. van Reenen-Stein (réd.):
Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations, Amsterdam/Philadelphia, 77-92.

Goeman, A.C.M. & H. Hogerheijde (1988c): Tonnerre, Foudre, Éclair. Cartes onomasiologiques et carte combinatoire. Commentaire XXIII [Cartes I.29-I32; QI:016, 14, 13]. In: Brozovic´, D., A.C.M. Goeman, H. Hogerheijde et al.:
Atlas Linguarum Europae (ALE), Vol. I, 3: Commentaires et Cartes. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 3-78.

1987
Goeman, A. (1987a): T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten,
Taal en Tongval 40, Themanummer 1 Morfologie, 68-86.

Goeman, A., G. De Schutter en J. Taeldeman (1987b): Morfologie: een stiefdochter van de dialectologie. In
Taal en Tongval 40 Themanummer 1 Morfologie, 5-8.

Goeman, A. (1987c): T-deletie, frequentie en morfologie, een reactie op Knott (1986), in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.):
Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1986, Amsterdam, 79-95.

Goeman, A. (1987d): Perceptie van de Afstand Dialect-Standaardtaal in relatie tot nieuwe gegevens betreffende de Nederlandse dialecten in:
Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit Amsterdam 18 en 19 december 1986. Amsterdam, 411-422.
[on subjective dialectology; reworked to Goeman 2002]

Goeman, A. en P. van Reenen (1987e): A Data Base of Modern Dutch Dialects. Shortening and lengthening of long vowels in verbal forms’, in: Moberg, Th. (red.):
Data Bases in the Humanities and the Social Sciences, 1985 (Grinell), Osprey Florida: Paradigm Press, 139-147.

1986
Goeman, A. (1986a): Alleged unreliability of European continental dialect geography. A statistical appraisal in: Polenz, P. von, J. Erben und J. Goossens (Her.):
Kontroversen, alte und Neue. Akten des VII. Internationalen GermanistenKongresses 1985, Bd. 4 Dialektologie und Soziolinguistik: Die Kontroverse um die Mundartforschung, Tübingen 305-318.

Goeman, A. (1986b): Project Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van Veldwerk, in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.):
Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1985, Amsterdam, 43-48.
[on the GTRProject]

Goeman, A. (1986c): Some additional data relevant to Stroop’s paper, in: Andersen, H. (ed.):
Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, Berlin/New York/Amsterdam, 157-160.

Goeman, A. en P. van Reenen (1986d): Klank- en Vormeigenschappen van Nederlandse Dialecten. Een hypercorrecte klinkerverlenging,
Onze Taal 55, 8-10.

1985
Vliet, P. van, E. van Houten & T. Goeman (1985a): Uitspraakverschillen in de dialecten. Enkele resultaten van de nieuwe bandopnamen. In
Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1985.

Goeman, A. en P. van Reenen (1985b):
Wordfinal t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic prperties, token frequency and geographical distribution, Vrije Universiteit Working papers in Linguistics 16.

1984
Goeman, A. en P. van Reenen (1984): 'Word-final T-deletion in Dutch dialects, A quantitative approach', in W. Dressler, O. Pfeiffer & J.Rennison (eds.),
Fifth International Phonology Meeting, Discussion Papers, Wiener Linguistische Gazette, Supplement Beiheft 3, 83-87.

Goeman, A. (1984):
Harmonie tussen vocaal en consonant. Problemen voor een metrische theorie van de syllabe. In: Spectator, 14-3, 197-202.

1983
Goeman, Ton (1983a): Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap. In: Stroop, J. (Red.) (1983):
Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.][bewerking van Goeman 1975]

Goeman, A.C.M. (1983b): Aspecten van de vervoeging van het presens. In: Stroop, J. (Red.) (1983):
Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].[bewerking van Goeman 1976]

1982
Goeman, A. (1982a): Bandopnamen; afdeling Dialectologie, in
Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1982, 7-8.

Goeman, A. (1982b): Register op Klankverschijnselen (3) en Morfologie (2). In:
Dialectvragenlijsten met Register (1959-1975). Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 3. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut. 191-192.

1981
Goeman, A. (1981): Overzicht van de Enkhuizer klanken en hun ontwikkeling. In: Sj. Spoelstra:
Enkhuizer Woordenboek. Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut 2. Amsterdam: Meertens-Instituut, blz. XVI-XXIII.

1980
Goeman, Ton (1980a): Comp-Agreement?. In: Zonneveld, W. & F. Weerman (Red.):
Linguistics in the Netherlands 1977-1979. Dordrecht: Foris Publications, 291-306.

Goeman, A. (1980b): Werkwoordsuitgangen bij voegwoorden in de bijzin. In:
Onze Taal 49, 35.

1979
De Visser, M. & A. Goeman (1979a): Voegwoord, relatief partikel en persoonsvorm in een dialect. Een geval van schijnbare kongruentie bij voegwoorden in de 1e persoon enkelvoud? [Naschrift door A. Goeman]. In:
Taal en Tongval 31, 222-241.
[my first publication on Comp-Agreement]

Goeman, A. (1979b): Ik zij(n) versus ik ben gedurende honderd jaar. In: M. Gerritsen (Red.):
Taalverandering in Nederlandse Dialecten, honderd jaar vragenlijsten 1879-1979. Muiderberg: Coutinho, 219-230.

1978
Goeman, A.C.M. (1978): "…maar Den Uyl difficulteerde". In:
De Nieuwe Taalgids 71, 71.

Goeman, Ton (1978): Aan en Bij. In:
Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde KNAW 30, 6-11.

1976
Goeman, T. (1976a): Wat is er voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen gehoord?. In:
Taal en Tongval 28, 114-140.
[on what has been heard by transcribers for the Series Dutch Dialect Atlasses (1925-1986)]

1975
Goeman, Ton (1975): Variatie in Taal en Algemene Taalwetenschap. In:
Taal en Tongval 27, 35-44. [ook in: Stroop, J. (Red.) (1983): Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982. Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten.].

NUB
196$$ Recensie toneelstuk Brecht:
Nijmeegs Universiteits Blad. 196$$